Navzdory porážce valašských povstání a následné rekatolizaci zůstávalo na Valašsku v 17. a 18. století hodně skrytých evangelíků. Ti, ač se před vrchností a kněžími tvářili, jako katolíci se ve skutečnosti potají scházeli a vykonávali své bohoslužby. Přispívali k tomu duchovní, kteří přecházeli ze sousedních Uher a pomáhali udržovat evangelickou víru v kraji.  Mezi poddanými byla také rozšířena distribuce protestantských tisků, ať už bible či rozličných kancionálů. Ačkoli obyvatelstvu hrozily odpadnutím od katolické víry přísné tresty, jako třeba nucené práce, počet evangelíků na Valašsku v 18. století pomalu rostl.

V roce 1777 bylo oznámeno katolickými kněžími, že císařovna Marie Terezie udělila náboženskou svobodu a každý se může přihlásit ke své víře. Kněží tímto úskokem chtěli zjistit kolik je v regionu evangelíků. Výsledek jejich akce překvapil nejen je, ale i císařské úřady, na Valašsku se zcela nebo z části přihlásilo k evangelické víře 72 obcí. V reakci na to začali být obyvatelé těchto obcí postihováni. Poddaní byli zatýkání a následně vězněni, v poutech skončilo několik set osob z kraje. Při zatýkání na evangelickém shromáždění v Růžďce začali vojáci dokonce střílet do lidí a zabili tak čtyři místní obyvatele. Nejméně 19 osob bylo v rámci pronásledování odsouzeno k vyhnanství a jejich majetek zkonfiskován. Ovšem evangelíci se represím nepodali a přecházeli do pasivní rezistence. Narůstal počet poutníků z kraje do evangelických chrámů ve Slezsku, či lidé odmítali nechat své děti učit katolickému náboženství. K tomuto odporu patřilo i předání žádosti o náboženskou svobodu 36 valašských obcí budoucímu císaři Josefu II., který 28. dubna 1780 navštívil Vsetín. Po nástupu Josefa II. na trůn skutečně došlo ke změně, když císař vydal 13. října 1781 Toleranční patent, jímž bylo povoleno i evangelické náboženství. Vydáním patentu se ovšem evangelictví nestalo rovnoprávné s katolickou církví, ale bylo náboženstvím trpěným. Místní evangelíky ještě čekal dlouhý zápas za zrovnoprávnění své víry, ale období největšího pronásledování pro ně skončilo.