Víte, kde leží tento tajemný hrad? Ve starobylé obci Arnnoltovice přece! Dnes byste tuto ves však na mapě hledali marně. Už dávno byla pohlcena sousední Poličnou a ležela asi v její severovýchodní části. Jde tedy o oblast rozkládající se od místa, kde se říčka Loučka stáčí na sever (kousek od hasičské stanice) po její vtok do Bečvy. Přesnou polohu dědiny však neznáme.

Obec Arnoltovice možná již s hradem vznikla pravděpodobně  jako sousední Branky kolonizačními aktivitami olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku, který na vhodných místech zakládal nové vsi a uděloval je v léno členům své družiny, čímž vnikala drobná panství ovládaná biskupskými many. Arnolt, po kterém byly Arnoltovice nazvány, byl jistě jedním z nich. Jestli hrad nepostavil již on, tak nejpozději v roce 1307 jej zbudoval jeho syn Georgius Arnoltovicz, biskupský maršálek. O významnosti hradu v 14. století svědčí například nejen to, že měl stálého purkrabího, ale i opakované pobyty biskupa Mikuláše z Riesenburka v letech 1393–95. S rostoucí důležitostí panství Meziříčí ovšem upadala moc Arnoltovic. Po spojení obou držav v roku 1480 ztrácí hrad svůj význam. V kupní smlouvě z roku 1504 se už neuvádí.

Hrad, z kterého se nedochovaly žádné nadzemní konstrukce, je umístněn na jižním ostrohu kopce Junákov mezi ulicemi Zápotočí a Štěpnice, který je nazýván i Němčíkův kopec. Pevnost tak stála na strategickém místě – bránila východní vstup do údolí, které propojovalo pohraniční hory s  Moravskými úvaly. Arnoltovice jako jediný hrad v okolí měl zděné budovy. Samotné těleso pevnosti s palácem a kaplí je odděleno od opevněného předhradí, které je situované na severní části kopce, dodnes patrné asi pětimetrovým příkopem.

Nedávno naše muzeum podniklo menší záchranný archeologický výzkum tohoto hradu, který se odehrál na západním svahu ostrohu. Zářez do kuželu kopce odkryl stavební destrukci doloženou zejména kusy malty, souborem keramických střepů, zvířecími kostmi a kovovými fragmenty. Všechny artefakty jsou momentálně podrobeny rozboru, který přinese nové informace o této důležité lokalitě.